SDR คืออะไร

SDR คืออะไร

ท่อแต่ละชนิดมีวิธีการเรียกขนาดของท่อแตกต่างกันตามมาตรฐานที่ผลิต ซึ่ง ท่อ PP-R และ PP-RCT ผลิตตามมาตรฐาน DIN ซึ่งเป็นมาตรฐานเยอรมัน มีการเรียกขนาดของท่อว่า Standard Dimension Ratio หรือ SDR ซึ่งเป็นการนำเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ หารด้วยความหนา

SDR เป็นค่าที่ทำให้ผู้ใช้งานท่อรู้ว่า ท่อขนาดเดียวกัน ที่ SDR เดียวกัน จะมีความหนาเท่ากัน ซึ่งในประเทศเยอรมนีจะไม่เรียกชนิดท่อตามค่าประมาณที่รับแรงดันได้ หรือ Nominal Pressure (PN) เช่น PN10 หรือ PN20 เนื่องจากท่อพลาสติกทุกชนิดจะมีความสามารถในการรับแรงดันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิสูง การรับแรงดันจะลดลง ดังนั้น ในการเลือกรุ่นท่อใดๆ ในการใช้งาน จะต้องพิจารณาตารางแสดงอายุการใช้งานประกอบด้วยทุกครั้ง การระบุด้วย PN จึงไม่ครอบคลุมถึงอุณหภูมิการใช้งาน อาจทำให้การเลือกใช้ชนิดท่อไม่สอดคล้องกับการใช้งานที่แท้จริง

ตัวอย่างการหาค่า SDR

ท่อขนาด 25 mm. หนา 2.3 mm. จะมี SDR = 25/2.3 = 10.87 เมื่อปัดเศษขึ้น ก็คือ SDR 11 นั่นเอง

และ ท่อ ขนาด 25 mm. หนา 4.2 mm. จะมี SDR = 25/4.2 = 5.95 เมื่อปัดเศษขึ้น ก็คือ SDR 6 นั่นเอง

ดังนั้น ท่อที่มีตัวเลข SDR น้อย แสดงว่า มีความหนามาก เพราะตัวหารหรือความหนายิ่งมาก ยิ่งทำให้ค่า SDR น้อย นั่นเอง