SDR คืออะไร

SDR คืออะไร

SDR หรือ Standard Dimension Ratio คือการนำเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ(mm) หารด้วยความหนาของท่อ(mm) เป็นวิธีการเรียกชนิดท่อตามมาตรฐานเยอรมัน ซึ่งทำให้ท่อผู้ใช้งานรู้ว่า ท่อขนาดเดียวกัน ที่ SDR เดียวกัน จะมีความหนาเท่ากัน ซึ่งในเยอรมัน จะไม่เรียกชนิดท่อตามค่าประมาณที่รับแรงดันได้ หรือ Nominal Pressure (PN) เช่น PN10 หรือ PN20 เนื่องจากท่อพลาสติกทุกชนิดจะมีความสามารถในการรับแรงดัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิสูง การรับแรงดันจะลดลง ดังนั้น ในการเลือกรุ่นท่อใดๆ ในการใช้งาน จะต้องพิจารณาตารางแสดงอายุการใช้งานประกอบด้วยทุกครั้ง การระบุด้วย PN ไม่ครอบคลุมถึงอุณหภูมิการใช้งาน อาจทำให้การเลือกใช้ชนิดท่อไม่สอดคล้องกับการใช้งานที่แท้จริง