วิธีการเชื่อมชน (Butt Fusion)

          วิธีการติดตั้งท่อ PPR & PP RCT ของ Polymelt ด้วยวิธีการเชื่อมชน หรือที่เรียกว่า Butt Fusion ซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมท่อที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่3” – 20” ด้วยวิธีการให้ความร้อนที่ปลายท่อทั้ง 2 เส้นในระยะเวลาที่กำหนด แล้วทำการชนเส้นท่อเข้าด้วยกันด้วยความแรงที่กำหนด ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการเชื่อม ท่อ ppr ของ Polymelt ซึ่งทำให้ภายในท่อน้ำมีความสะอาด และปลอดภัยมาก สามารถใช้เป็นระบบท่อน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ใช้เป็นท่อส่งน้ำสะอาดไม่เป็นตะกรัน ท่อรับแรงดันสูง เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ใช้เครื่องเชื่อมชนของบริษัทเท่านั้น
2. ตัดท่อให้ได้ระยะที่ต้องการ โดยหน้าตัดท่อต้องตั้งฉาก จากนั้นประกอบตัวจับท่อตามขนาดท่อที่จะเชื่อมเว้นระยะปลายท่อทั้งสองด้านให้เพียงพอที่จะปาดปลายท่อ และขันนอตยึดตัวจับท่อให้แน่นทั้ง 8 จุด
3. เลื่อนตัวจับท่อออก ให้มีระยะพอสำหรับวางเครื่องปาดปลายท่อ (Milling Cutter) ปาดปลายท่อหรือข้อต่อทั้ง 2 ด้าน ประมาณ 0.2-0.5 มม. เพื่อตัดส่วนที่ไม่เรียบและส่วนที่เกิดการ Oxidation ออกไป ตรวจความตั้งฉากของปลายทั้ง 2 ด้าน โดยเมื่อนำปลายทั้งสองด้านประกบกันต้องมีระยะห่างไม่เกิน 0.3 มม. และระดับปลายท่อทั้งสองด้าน ไม่ควรต่างกันเกิน 0.5 มม. เมื่อตั้งฉากให้ดึงท่อออกก่อนปิดเครื่องปาดปลายท่อจะได้ผิวที่เรียบและตั้งฉาก จากนั้นนำเครื่องปาดปลายท่อออก ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น และเศษท่อ
4. หา Drag Force (แรงดันที่ต้องชดเชยกำลังของเครื่องที่ตกไปหรือแรงที่ใช้ในการลากท่อ ต้องหาค่าใหม่ทุกครั้งที่เริ่มการเชื่อม) เพื่อนำมารวมกับ P1และ P5
5. ทำความสะอาดแผ่นให้ความร้อนด้วยผ้าสะอาดทุกครั้ง แล้วตั้งอุณหภูมิแผ่นให้ความร้อนที่ 210 ℃

อุปกรณ์ เครื่องเชื่อมppr ที่ใช้ในการเชื่อมแบบ Butt Fusion
ปาดปลายท่อ ppr หรือข้อต่อ ppr ทั้ง 2 ด้าน ประมาณ 0.2-0.5 มม.
Drag Force คือ แรงที่ใช้ในการลากท่อ ppr

6. นำแผ่นให้ความร้อนใส่ระหว่างท่อทั้งสองด้านที่ปาดปลายเรียบร้อยแล้ว ให้ความร้อนช่วงที่ 1 ด้วยแรงดัน P1 + ค่า Drag Force จนมีเนื้อพลาสติก (Bead Height) สูงขึ้นมาตามที่กำหนด จากนั้นลด แรงดันเป็น P2 และให้ความร้อนต่อตามเวลาที่กำหนด T2 (ตั้งเวลาและกดปุ่มสตาร์ท เมื่อครบกำหนดจะมีเสียงเตือน)
7. นำแผ่นความร้อนออก และประกบท่อเข้าหากันภายในเวลาตาม T3
8. ดันท่อเข้าหากันด้วยแรงดันและเวลาที่กำหนด ตาม T4 และ P5 + ค่า Darg Force ปิด ไฮดรอลิคปั๊ม แล้วปล่อยให้รอยเชื่อมเย็นตัว ตามเวลา T5ระวังไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือกระแทกที่บริเวณเชื่อม รอจนครบเวลาเย็นตัวจึงจะสามารถถอดแคล้มจับท่อ เพื่อเชื่อมจุดต่อไป

ตารางการเชื่อมชน (Butt Fusion)

ข้อควรระวัง

1. หลีกเลี่ยงการติดตั้งในภาวะที่มีลมแรง หรือหาที่กำบังลมให้กับเครื่องเชื่อม
2. หลีกเลี่ยงการติดตั้งในภาวะที่มีฝุ่นละอองมากกว่าปกติ
3. ต้องตรวจสอบความสะอาดของแผ่นให้ความร้อนหน้าตัดท่อ และข้อต่อก่อนให้ความร้อนทุกครั้ง